Nabízíme několik forem spolupráce. Od klasického vedení účetnictví externím způsobem, přes zpracování účetnictví u klienta až po účetnictví online.  


 Vedení daňové evidence

Daňová evidence je povinná pro fyzické osoby (nepodléhající povinnosti vést účetnictví) za účelem zjištění základu daně z příjmů.

Při vedení daňové evidence poskytujeme klientům obdobný rozsah informací jako u účetnictví. Jedná se zejména o stav neuhrazených pohledávek a závazků, propočet daňové povinnosti k dani z příjmů, sestavení daňových přiznání k DPH, silniční dani a další související služby ve vztahu k orgánům státní správy.

-      zpracování předaných účetních dokladů podle platných zákonů

-      vedení všech zákonem daných knih a evidencí

-      zpracování přiznání k DPH jak čtvrtletního tak měsíčního

-      zpracování přiznání k dani z příjmu fyzických osob a přehledů pro SP a ZP

-      zpracování všech ostatních přiznání (k dani silniční, darovací atd. …)

-      účetní a daňové poradenství

-      zastupování na úřadech včetně prováděných kontrol

-      zasílání nebo tisk měsíčních příkazů k úhradě

a další služby s tím spojené 


 Vedení účetnictví

Je prováděno v souladu se zákonem o účetnictví, účetních standardů a dalších návazných předpisů. Samozřejmostí je poskytování pravidelných informací o stavu účetnictví.

-      zpracování předaných účetních dokladů podle platných norem a zákonů

-      vedení všech zákonem daných knih a evidencí

-      zpracování přiznání k DPH jak čtvrtletního tak měsíčního

-      zpracování přiznání k dani z příjmu právnických osob

-      zpracování účetních závěrek (výkaz zisku a ztrát, rozvaha)

-      zpracování všech ostatních přiznání (k dani silniční, darovací, z nemovitosti…)

-      účetní a daňové poradenství

-      zastupování na úřadech včetně prováděných kontrol

-      zasílání nebo tisk měsíčních příkazů k úhradě

-      a další služby s tím spojené 


 

 Zpracování mezd & personalistika

Vedle pravidelného měsíčního výpočtu mezd zajišťujeme i vedení mzdových listů, evidenčních listů důchodového pojištění, přihlášky a odhlášky zaměstnanců.

Poskytujeme poradenství při uzavírání pracovních smluv, rozvázání pracovních poměrů a dalších problematik v personální agendě.

-      vedení personalistiky

-      přihlášky a odhlášky zaměstnanců i firmy na všech potřebných institucích

-      kompletní měsíční zpracování mezd

-      podávání měsíčních přehledů pro zdravotní pojišťovny a ČSSZ

-      zaslání nebo tisk příkazu k úhradě se všemi zákonnými platbami

-      tisk výplatních lístků a výplatnic podle přání klienta

-      zpracování ročního zúčtování daně pro zaměstnance nebo vydání Potvrzení o příjmu

-      na přání zaměstnance provedeme i daňové přiznání fyzických osob

-      zpracování ročního vyúčtování daně ze závislé činnosti a srážkové daně

-      zpracování evidenčních listů důchodového pojištění

-      vedení mzdových listů

-      příprava dokladů a zastupování při provádění kontrol ZP, ČSSZ, FÚ…

-      a další nezbytné operace pro potřeby úřadů a klienta

________________________________________________________

 

Daňová přiznání

Poskytujeme zpracování veškerých daňových přiznání včetně příloh, zejména daně z příjmů fyzických, právnických osob, silniční daň, daň z přidané hodnoty, souhrnné hlášení, vyúčtování daně ze závislé činnosti, daň z převodu nemovitostí, darovací daň a další …

Zpracováváme přiznání i pro klienty, kteří nám předají účetní výstupy zpracované mimo naši firmu.

Samozřejmostí přiznání k dani z příjmů fyzických osob je i vyhotovení Přehledů pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny a dále předání daňového kalendáře na následující rok. Automaticky zasíláme upozorňující e-maily s daňovými povinnostmi včetně příkazů k úhradě. 


 Zastupování před finančním úřadem a úřady státní správy

Na základě plné moci Vás zastoupíme před příslušným úřadem. Zastupujeme Vás jak v běžných záležitostech jako je registrace k jednotlivým daním, doručování, podání daňového přiznání, podání žádosti apod..

Zastupovat Vás budeme také při místních šetřeních a kontrolách.

Budete ušetřeni jakékoliv formy komunikace s úředníky

 

Další služby, související s účetnictvím:

-  zpracování vnitropodnikových směrnic

-  příprava na audit

-  zpracování výkazů pro různé instituce (banka, factoring aj.),

-  zavedení účetního systému ve Vaši firmě (POHODA, MONEY S3, aj.)

 

NAŠIMI KLIENTY JSOU: fyzické osoby, společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti

 

neziskové organizace – občanská sdružení, SVJ, nadace